OVER ONS 

Uw juridische expert sinds 2007

Sedert 1 oktober 2007 is mr. Colman werkzaam als advocaat.

Na enkele jaren aan de balie te Dendermonde, waar hij de stiel leerde van mr. Vic Van Aelst, is hij sedert 1 juni 2012 ingeschreven op het tableau van de orde van advocaten te Gent.

Voor mr. Colman staat het belang van de cliënt centraal.

Principes als transparantie, bereikbaarheid en inzet zijn essentieel voor de wijze waarop hij het beroep van advocaat uitoefent.

wetboeken advocaat colman gent

Het belang van de cliënt staat centraal.

VAKGEBIEDEN

In welke domeinen is Colman Advocaten actief?

Mr. Colman is gespecialiseerd in het strafrecht.

Hij heeft ervaring in de meest uiteenlopende domeinen van deze rechtstak.

Zo treedt hij vaak op voor de politierechtbank inzake overtredingen of betwistingen van aansprakelijkheid.

Daarnaast pleit hij zowel aan de zijde van de verdediging als aan de zijde van de burgerlijke partij voor de correctionele rechtbank. Hij bouwde een ruime expertise op in diverse soort strafzaken, van lichte vergrijpen tot ernstige misdrijven (o.a. drugszaken, halsmisdrijven, zedenmisdrijven,…) .

Naast het algemeen strafrecht is hij tevens actief in het bijzonder strafrecht (douane en accijnzen, sociaal strafrecht, fiscale strafzaken, ondernemingsstrafrecht, …)

Hij trad eveneens reeds op in verscheidene zaken voor het Hof van Assisen.

Hij is tevens cassatie-advocaat in strafzaken en lid van de European Criminal Bar Association.

Naast de bijzondere kunde in het strafrecht, oefent Mr. Colman ook een meer algemene rechtspraktijk. In dat kader verleent hij juridische bijstand voor grote en kleine problemen inzake huurrecht, verbintenissenrecht, arbeidsrecht, familierecht en de materie van de collectieve schuldenregeling.

Principes als transparantie, bereikbaarheid en inzet zijn essentieel voor de wijze waarop Colman Advocaten juridische bijstand verleent.

TARIEVEN

Ereloon en kosten

Meester R. Colman is aangesloten bij de Orde Van Vlaamse balies. Hij is aansprakelijk voor de uitoefening van zijn beroep en is daarvoor verzekerd bij Ethias, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 73 en bij Vanbreda Risks & Benefits, met zetel te 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei nr. 297.

Conform de wet en de deontologie wordt het ereloon begroot op basis van een aantal parameters. Het belang van de zaak (dat zowel materieel als moreel kan zijn) speelt daarbij een grote rol, net zoals de omvang van de (te leveren) prestaties en de aard van de zaak. Ook de spoedeisendheid van de zaak kan een criterium zijn. De advocaat kan ook rekening houden met de financiële draagkracht van de cliënt bij het begroten van zijn ereloon.

Advocaat Raan Colman hanteert een basisuurtarief van 125 euro.

Afhankelijk van het soort prestaties dat dient geleverd te worden, kan ook een forfaitair ereloon aangerekend worden i.p.v. dat een afrekening per uur gemaakt wordt. Dit wordt duidelijk gecommuniceerd t.a.v. de cliënt.

Het is niet mogelijk om bij aanvang van de prestaties exact te begroten wat het totaal van het honorarium en de kosten zal zijn. Het verloop van een procedure is immers nooit perfect te voorspellen: hoeveel zittingen van de raadkamer zullen er zijn? Dringen zich bijkomende onderzoeksdaden op? Wordt er beroep aangetekend? Is er hangende de procedure een minnelijke oplossing mogelijk? Omdat mr. Colman tegelijk tegemoet wilt komen aan de gedachte dat de cliënt toch een duidelijk beeld moet krijgen van de gehanteerde tarieven, worden er tussentijdse provisies gevraagd, die in mindering van de eindstaat worden gebracht.

Naast het ereloon, dat de juridische prestaties vergoedt, zijn er ook kosten. Dit betreffen zowel algemene kosten als specifieke kosten. De algemene kantoorgebonden kosten (afschrijvingen gebouw, bibliotheek, secretariaat, beroepsopleiding, informatica- en communicatieapparatuur,…) worden gerekend a rato van 10% op het ereloon. De dossiergebonden kosten betreffen kosten die aan derden (gerechtsdeurwaarder, griffie,…) voor u worden voorgeschoten.

Contacteer ons

Colman Advocaten
Sint- Lievenslaan 172, 9000 Gent

T: 0496 84 96 08
Fax: 09 233 00 49
E-mail: info@colmanadvocaten.be

IBAN kantoor: BE06 6301 4276 0922
IBAN derden: BE82 6301 4505 4768
KBO: 0812557122

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail adres (verplicht)

Onderwerp

Bericht